Tutkimus

Positiivisella, luonteenvahvuuksia tukevalla kasvatuksella on yhteyttä hyvinvointiin ja oppimiseen. Olemme tutkineet näitä asioita vuodesta 2014 alkaen. Tuloksiamme ja kehittämiämme materiaaleja on sovellettu kymmenissä muissa tutkimuksissa.

A1

Students’ usage of strengths and general happiness are connected via school-related factors

Vuorinen, K., Hietajärvi, L., & Uusitalo, L. (2020)

Scandinavian Journal of Educational Research, 1-13.

Nourishing Compassion in Finnish Kindergarten Head Teachers: How Character Strength Training Influences Teachers’ Other-Oriented Behavior

Vuorinen, K., Pessi, A. B., & Uusitalo, L. (2020)

Early Childhood Education Journal, 1-14.

A character strength intervention in 11 inclusive Finnish classrooms to promote social participation of students with special educational needs

Vuorinen, K., Erikivi, A., & Uusitalo‐Malmivaara, L. (2019)

Journal of Research in Special Educational Needs. 19(1), 45-57.

Changes in the social networks of three women with an intellectual disability

Saarinen, M., Holm, L., & Uusitalo-Malmivaara, L. (2018)

Journal of Education and Learning. 7(3), 76-86.

Happiness and depression in the traditionally bullied and cyberbullied twelve-year-old

Takkunen, L. & Uusitalo-Malmivaara, L. (2017)

Open Review of Educational Research, 3(1), 35-51.

Komeroituminen äärimmäisen sosiaalisen vetäytymisen muotona

Uusitalo-Malmivaara, L. & Lehto, J. E. (2016)

NMI Bulletin, 27(1), 10-27.

Measuring mindfulness and well-being in adults: The role of age and meditation experience

Lehto, J. E., Uusitalo-Malmivaara, L. & Repo, S. (2015)

The Journal of Happiness & Well-Being, 3(1), 30-40.

VIA-vahvuusmittari lasten ja nuorten luonteenvahvuuksien kartoitukseen. [VIA character strengths measure for children and adolescents]

Uusitalo-Malmivaara, L. (2014)

NMI-Bulletin, 42-50.

Happiness decreases during early adolescence

Uusitalo-Malmivaara, L. (2014)

Psychology, 5, 541-555.

Sleep-Related Factors in Children: Associations with Poor Attention and Depressive Symptoms

Lehto, J. E. & Uusitalo-Malmivaara, L. (2014)

Child: Care, Health & Development, 40(3), 419-425.

Finnish sixth graders as victims of adult, peer and co-occurring adult and peer violence: Depression, somatization and violent ideation in relation to victimization

Uusitalo-Malmivaara, L. (2013)

Journal of Early Adolescence, 33(6), 845-866.

Social factors explaining children’s subjective happiness and depressive symptoms

Lehto, J. E. & Uusitalo-Malmivaara, L. (2013)

Social Indicators Research. 111(2), 603-615.

Are special education children happy?

Lehto, J. E. & Uusitalo-Malmivaara, L. (2013)

Social Indicators Research. 111(2), 603-615.

Global and school-related happiness in Finnish school children

Uusitalo-Malmivaara, L., Kankaanpää, P., Mäkinen, T., Raeluoto, T., Rauttu, K., Tarhala,V. & Lehto, J. E. (2012)

Scandinavian Journal of Special Education, 56(4), 419-437.

Kuudesluokkalaiset tytöt ja pojat fyysisen väkivallan uhreina: Yhteydet masennukseen, somaattisiin oireisiin ja omaan väkivaltaisuuteen

Uusitalo-Malmivaara, L. (2012)

NMI-Bulletin, 4, 45-60.

A4

Positiivinen kasvatus inkluusion tukena

Uusitalo, L., & Vuorinen, K. (2020)

Teoksessa Cantell, H. & Kallioniemi, A. (toim.), Kansankynttilä keinulaudalla: Miten tulevaisuudessa opitaan ja opetetaan? Jyväskylä: PS-kustannus, 127-149.

Myötätunto on aikamme radikalismia

Uusitalo-Malmivaara, L., & Vuorinen, K. (2019)

Teoksessa Ellun Kanat (toim.), Mitä tapahtuu huomenna ihmiselle? Helsinki: WSOY, 127-132.

Vahva luonne on myötätuntoinen

Uusitalo-Malmivaara, L., & Vuorinen, K. (2017)

Teoksessa A. B. Pessi, F. Martela & M. Paakkanen (toim.) Myötätunnon mullistava voima. PS-kustannus, 183-201.

Puutekeskeisyydestä vahvuuskeskeiseen opetukseen

Uusitalo-Malmivaara, L. (2016)

Teoksessa M. Takala, A. Ikäs & S. Lakkala (toim.), Mahdoton inkluusio? Tunnista haasteet ja mahdollisuudet. Jyväskylä: PS-kustannus, 185-217.

Kohti vahvuusperustaista opetusta positiivisen pedagogiikan keinoin

Sandberg, E., & Vuorinen, K. (2015)

ADHD-liiton jäsenlehti 2015:1, 12-14.

D2

Positiivisen psykologian voima

Uusitalo-Malmivaara, L. (2014)

Jyväskylä: PS-kustannus.

Positiivinen kasvatus inkluusion tukena

Annala, K. & Lehto, S. (2020)

Opinnäytetyö, Oulun AMK. 

Positiivinen pedagogiikan polulla. Opas vahvuusperustaiseen opeukseen varhaiskasvatuksessa

Mäkinen, M. (2017)

Opinnäytetyö, Lahden AMK.

"Kehua ja kannustaa miljoona kertaa päivässä’’: Varhaiskasvattajien näkemyksiä positiivisesta kasvatuksesta

Raitala, M. (2017)

Opinnäytetyö, Hämeen AMK.

Vahvuuksista voimaa esiopetuksessa–Huomaa hyvä! luonteenvahvuusopetus-interventio

Kainulainen, E. (2020)

Pro gradu –tutkielma, Helsingin yliopisto.

Koulurakennukset ja hyvinvointi-Arkkitehtuuri positiivisen psykologian näkökulmasta

Kankaisto, J. (2020)

Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitoksen kandidaatintyö

Kuudesluokkalaisten oppilaiden luonteenvahvuuksien selvittäminen Tämä Elämä–hankkeessa

Häkkänen, M (2019)

Pro gradu –tutkielma, Helsingin yliopisto.

Vahvuusperustainen opetus nuorten sosioemotionaalisen kompetenssin tukijana: positiivisen intervention design-tutkimus

Sjöman, C. (2017)

Pro gradu –tutkielma, Tampereen yliopisto.

Hei, minä osaan! Positiivisen pedagogiikan työkalupakki 3-5 vuotiaille lapsille varhaiskasvatuksessa

Koivisto, E. (2018)

Opinnäytetyö, Laurea AMK.

Positiivinen pedagogiikka alakoulussa: luonteenvahvuuksiin keskittyvän opetuksen ja Huomaa hyvä!-materiaalin käyttö opettajien kertomana

Järvistö, J., & Klinga, A. (2019)

Pro gradu –tutkielma, Tampereen yliopisto.

"Ei jäädä jumiin ongelmiin": positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa

Oinonen, I., & Kyttälä, V. (2020)

Opinnäytetyö, LAB-AMK.

Positiivinen vuorovaikutus tahtoikäisen lapsen vanhemmuudessa: Tietoa, vertaisuutta ja ymmärrystä lisäävän kehittämisprosessin kuvaus

Mäntykenttä, M. (2019)

Opinnäytetyö, Hämeen AMK.

Vahvuusperustainen opetus positiivisen pedagogiikan keinoin alakoulussa

Tikkanen, A. (2017)

Pro gradu –tutkielma, Jyväskylän yliopisto.

Positiivinen pedagogiikka huoltajille tutuksi

Pursiainen, V., & Lehikoinen, H. (2018)

Opinnäytetyö, Karelia AMK.

Vanhempien käsityksiä kodin ja koulun yhteistyöstä: Matkalla kohti positiivista kasvatuskumppanuutta

Tuominen, S. (2018)

Pro gradu –tutkielma, Helsingin yliopisto.

Vuosi koulua, vuosi iloa: PERMA-teoriaan pohjautuvat luokkakäytänteet kouluilon edistäjinä

Leskisenoja, E. (2016)

Väitöskirja, Lapin yliopisto.

Minun vahvuuteni: Positiivinen pedagogiikka ja luonteenvahvuudet varhaiskasvatuksen työvälineinä.

Hägen, P., & Ingman, E. (2017)

Opinnäytetyö, Vaasan AMK.

Positiivista pedagogiikkaa alkuopetuksen luokassa-etnografinen tutkimus pedagogisesta oppimisympäristöstä

Juurinen, J. (2019)

Pro gradu –tutkielma, Lapin yliopisto.

Lapsen osaaminen ja vahvuudet näkyväksi positiivisen cv: n avulla: tietopaketti varhaiskasvattajille

Heinonen, S., & Varis, S. (2020)

Opinnäytetyö, AMK.

Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatusryhmän toiminnassa

Kaasinen, E. (2020)

Opinnäytetyö, Laurea AMK.

Positiivista pedagogiikkaa soveltava arviointi instrumenttiopetuksessa

Akselin, N. (2020)

Pro gradu –tutkielma, Helsingin yliopisto.

Opettajan antaman opetuksen merkityksellisyys oppilaan kokemuksissa

Välimaa, A. M. (2020)

Pro gradu –tutkielma, Jyväskylän yliopisto.

Positiivinen pedagogiikka opetussuunnitelmassa: Positiivisen pedagogiikan aihealueiden ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 sisällölliset yhtäläisyydet

Avola, P. (2017)

Pro gradu –tutkielma, Tampereen yliopisto.

Lasten luonteenvahvuuksien tunnistaminen ja vahvistaminen: vahvuusperustaisten toimintamallien kehittäminen varhaiskasvatuksen arkeen

Sipilä, K., & Simolin, S. M. (2017)

Opinnäytetyö, Turun AMK.

Positiivisen pedagogiikan kultajyviä: Positiivisen pedagogiikan toteutuminen Lapuan varhaiskasvatuksessa

Aho, I., & Yliannala-Peltola, M. (2020)

Opinnäytetyö, Seinäjoen AMK.

Positiivinen pedagogiikka suomalaisessa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Ranta, S. (2020)

Väitöskirja, Lapin yliopisto.

Positiivinen pedagogiikka lukio-opetuksessa-vahvuusopetuksen käyttömahdollisuudet liikuntatunneilla

Toomingas, L. (2018)

Pro gradu –tutkielma Tampereen yliopisto.

Kuumailmapalloilla kohti vahvuuksia: Menetelmäkansio varhaiskasvatuksen ammattilaisille lasten vahvuuksien tunnistamiseen ja tukemiseen päiväkotiarjessa

Mokko, T., Mäkäräinen, K., & Salonen, M. (2019)

Opinnäytetyö, Oulun AMK.

"Onnistuminen huomataan!": Positiivinen pedagogiikka 3–6-vuotiaiden lasten päivähoidossa

Heikkilä, E. (2014)

Opinnäytetyö, Seinäjoen AMK.

Varhaiskasvattajien kokemuksia positiivisesta pedagogiikasta

Nissi, A. (2020)

Opinnäytetyö, Tampereen AMK.

Lasten luonteenvahvuuksien tukeminen ja Huomaa hyvä!-materiaalin hyödyntäminen Taavinkylän lastentalossa

Jormakka, J., & Kauranen, K. (2018)

Opinnäytetyö, Laurea AMK.

Vahvuuskasvatus kuudesluokkalaisten hyvinvoinnin tukena

Pesu, M., Hagel, K., & Taipale, M. (2018)

Opinnäytetyö, Kaakkois-Suomen AMK.

Positiivinen psykologia laulunopetuksen innoittajana: Tavoitteena kokonaisvaltainen, innostava, oppilaalle merkityksellinen laulunopetus

Pekkarinen, I. (2017)

Opinnäytetyö, Jyväskylän AMK.

ProVakan toteutuminen Könönpellon, Saarikellon ja Viitosvintiöiden päiväkodeissa

Eskola, J., Jacobsson, R., & Ylönen, S. (2020)

Opinnäytetyö, Diakonia AMK.

Hyvinvointi valtakunnallisessa vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelmassa: tutkimus opetussuunnitelman oppilaan hyvinvoinnin edistämisen keinoista ja hyvinvointikäsityksestä

Peltomäki, L. (2018)

Pro gradu –tutkielma, Jyväskylän yliopisto.

Luokanopettajien käsityksiä oppilaiden vahvuuksista ja niiden tukemisesta

Kuitunen, E. (2018)

Pro gradu –tutkielma, Lapin yliopisto.

Positiivisen vuorovaikutuksen tukeminen lapsiperheille suunnatuissa toiminnallisissa tapahtumissa

Isoherranen, K. (2019)

Opinnäytetyö, Savonia AMK.

"Ei diagnoosit edellä, vaan vahvuudet ja positiivinen": Positiivisen pedagogiikan toimintamalli Setlementti Louhelan erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten toiminnan työntekijöille

Honkaniemi, J. (2019)

Opinnäytetyö, Lahden AMK.

"Hienoa, sinulla on jo toinen sukka jalassa!" Varhaiskasvattajien kokemuksia positiivisesta pedagogiikasta

Vuorikari, S. (2019)

Opinnäytetyö, Karelia AMK.

Vahvuudet voimavarana: oppaan tuottaminen kasvattajille lapsen minäkuvan ja itsetunnon vahvistamisesta

Niemelä, H., & Saarinen, J. A. (2016)

Opinnäytetyö, Lahden AMK.

Positiivinen pedagogiikka ja reflektiivisyys-toimintapajat kasvattajille

Prepula, L. (2018)

Opinnäytetyö, Karelia AMK.

Positiivinen pedagogiikka pedagogisena filosofiana tanssinopetuksen kehittämisessä

Alamikkelä, T. (2017)

Opinnäytetyö, Oulun AMK.

”Mä toivoisin, että ajatusmaailma muuttuis siitä virheiden korjaamisesta siihen, mikä on hyvää ja vahvistetaan sitä.” Opettajien käsityksiä positiivisesta pedagogiikasta

Ala-Luopa, L. (2020)

Pro gradu –tutkielma, Helsingin yliopisto.

Minä olen vahva!: Luonteenvahvuudet päiväkodin arjessa

Huuho, T., & Nuopponen, P. (2019)

Opinnäytetyö, Karelia AMK.

"Keskitytään siihen hyvään, mitä kaikissa lapsissa on” Positiivisen pedagogiikan hyödyt, ilmenemine nkoulun arjessa ja yhteys kouluhyvinvointiin

Kainu, M. (2020)

Pro gradu –tutkielma, Turun yliopisto.

Minä olen vahva!: Vahvuusperustaisen pedagogiikan projekti 3–4-vuotiaille

Engberg, K. (2018)

Opinnäytetyö, Centria AMK.

Huomioita hyvyydestä: luokanopettajien kertomuksia vahvuusperustaisesta opetuksesta inklusiivisessa koulussa

Luukkainen, M., & Koskela, A. (2018)

Pro gradu –tutkielma, Jyväskylän yliopisto.

Elämäntaidot osana opetusta: Luokanopettajien kokemuksia ja näkemyksiä aiheesta

Nyberg, C. (2019)

Opinnäytetyö, Arcada AMK.

Otsa rypyttömänä yhdessä kehittyen: positiivisuus varhaiskasvatuksen voimavarana

Kreus, R., Lagstedt, T., & Östman, S. (2017)

Opinnäytetyö, Hämeen AMK.

Positiivisen pedagogiikan ulottuvuudet alkuopetuksessa

Soppela, M. (2016)

Pro gradu –tutkielma, Jyväskylän yliopisto.

Oppilaiden kokemuksia vahvuuksiin perustuvasta opetuksesta. Pitkittäistutkimus alakouluikäisten poikien kokemuksista positiivisesta pedagogiikasta

Salkola, H. (2020)

Pro gradu –tutkielma, Helsingin yliopisto.

Positiivisen pedagogiikan merkitys varhaiskasvatuksen pedagogiikassa alle kolmevuotiaidenryhmässä

Lohilahti, S. (2019)

Opinnäytetyö, Oulun yliopisto.

"Boostataan yhdessä sitä positiivisuutta" Opettajien käsityksiä yhteisopettajuudesta positiivista kasvatusta tukevana keinona

Kervinen, A. (2018)

Pro gradu –tutkielma, Helsingin yliopisto.

Oletko kiinnostunut tekemään tutkimusta kanssamme?

Ota yhteyttä!

 Lotta Uusitalo, Head of Impact, Erityispedagogiikan dosentti, Helsingin yliopisto

Lotta


Haluatko tutustua paremmin?

Ota yhteyttä!

Lisätietoa Positiven koulutuksista  ja tuotteista saat lähettämällä lomakkeen.


Lehdistötiedote 02.06.22

Huomaa hyvä! on 2022 paras E-oppimisratkaisu

Suomen eOppimiskeskus ry yhteistyökumppaneineen palkitsee vuosittain parhaan suomalaisen digitaalisen oppimisratkaisun eEemeli-palkinnolla. Vuoden 2022 parhaana ratkaisuna palkittiin Positive learning Oy:n Huomaa hyvä!.

Kilpailussa oli tänä vuonna kaksi sarjaa: Education Finland Award sekä Suomen paras oppimisratkaisu. Jälkimmäisessä sarjassa etsittiin erityisesti  oppimisratkaisuja, jotka tukevat digihyvinvointia ja osallisuutta. Pandemiasta ja muista globaaleista haasteista johtuen hyvinvoinnin ja osallisuuden kokemuksen tukeminen ovat nousseet erityisen ajankohtaisiksi teemoiksi. Palkintoraadin puheenjohtajana toimi Sitran johtava asiantuntija Tiina Härkönen.