Palvelujen käyttöehdot

Näitä Positive Learning Oy:n, y-tunnus 2891546-4, (”Palveluntarjoaja” tai ”me”) yleisiä käyttöehtoja (“Käyttöehdot”) sovelletaan digitaalisiin palveluihimme kuten, tähän kuitenkaan rajoittumatta, vahvuuksien tunnistamiseen ja laaja-alaisten taitojen opettamiseen tarkoitetun SaaS -ohjelmistopalveluun, sähköisiin tietokantoihin, verkkokauppaan, erilaisiin koulutuksiin ja tapahtumiin liittyviin digitaalisiin palveluihin, sähköisesti toimitettaviin koulutus- ja muihin materiaaleihin ja verkkokoulutuksiin (”Palvelut”). Näiden Käyttöehtojen lisäksi Palveluihin soveltuvat Palveluntarjoajan tietosuojaseloste (”Tietosuojaseloste”) sekä muut soveltuvat Palveluntarjoajan ehdot, joihin näissä Käyttöehdoissa viitataan tai liitetään osaksi.

ENNEN PALVELUUN REKISTERÖITYMISTÄ TAI PALVELUN KÄYTTÄMISTÄ, KÄYTTÄJÄN TULEE HYVÄKSYÄ NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT JA TIETOSUOJASELOSTE. KÄYTTÄMÄLLÄ TAI KIRJAUTUMALLA PALVELUUN, KÄYTTÄJÄ YMMÄRTÄÄ JA HYVÄKSYY EHDOT OIKEUDELLISESTI ITSEÄÄN SITOVAKSI JA MIKÄLI KÄYTTÄJÄ EI HYVÄKSY KÄYTTÖEHTOJA, EI KÄYTTÄJÄLLÄ OLE OIKEUTTA KIRJAUTUA, SIIRTYÄ TAI MUUTEN KÄYTTÄÄ PALVELUA. TIETYT PALVELUNTARJOAJAN PALVELUT TAI PALVELUN OSAT VOIVAT SISÄLTÄÄ KÄYTTÖEHTOJEN SIJAAN TAI LISÄKSI SOVELLETTAVIA ERITYISIÄ EHTOJA. KUHUNKIN PALVELUUN SOVELLETTAVAT EHDOT OVAT SAATAVILLA KO. PALVELUUN LIITTYVÄLTÄ INTERNET-SIVUSTOLTA JA OVAT SOVELTAMISJÄRJESTYKSESSÄ ETUSIJALLA NÄIHIN KÄYTTÖEHTOIHIN.

Pidätämme oikeuden milloin tahansa tehdä näihin Käyttöehtoihin muutoksia, muokkauksia, tai lisätä tai poistaa osia näistä Käyttöehdoista, Tietosuojaselosteesta ja muista asianmukaisista ehtoihin julkaisemalla muokatut ehdot Palvelussa. Muutoksia ei sovelleta taannehtivasti eikä ne tule voimaan kuin vasta neljäntoista (14) päivän kuluttua niiden julkaisemisesta. Jatkamalla Palvelun käyttöä Käyttäjän katsotaan hyväksyneen tällaiset muutokset. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy kulloinkin voimassa olevia Käyttöehtoja, Tietosuojaselostetta ja viitattuja ehtoja, on Palvelun käyttö kielletty.

Palvelun käyttöoikeus voi perustua myös organisaatioasiakkaidemme väliseen sopimukseen. Jos et ole hankkinut tai saanut käyttöoikeutta Palveluumme suoraan meiltä vaan esimerkiksi työnantajaltasi tai oppilaitoksestasi, sovelletaan käyttöön ensisijaisesti organisaation ja meidän välistä sopimusta.

PALVELUT

Palveluiden sisältö on kuvattu tarkemmin ko. Palveluun liittyvällä internet-sivustolla.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa ja kehittää jatkuvasti Palveluita ja se voi lisätä tai poistaa toimintoja tai ominaisuuksia ja keskeyttää tai lopettaa Palvelun tai sen osan kokonaan tai osittain.

Palveluntarjoaja omistaa kaikki oikeudet Palveluihin. Käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida tai käyttää Palveluita tai niiden sisältämää materiaalia muihin kuin näissä Käyttöehdoissa kuvattuihin tarkoituksiin. Käyttäjällä ei ole oikeutta automatisoidusti ja/tai kaupallisesti välittää, kopioida tai julkaista tietoa, joka on saatu Palvelun kautta.

Käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida tai saattaa yleisön saataviin Palvelun kautta saatavilla olevaa teosta tai muuta Palvelun sisältöä laajemmin kuin käyttöoikeudella on näissä Käyttöehdoissa sallittu. Käyttäjällä ei myöskään ole oikeutta kerätä Palvelusta osia ja muodostaa niistä omaa palvelu- tai aineistokokonaisuutta.

KÄYTTÖOIKEUS

Palveluntarjoaja myöntää Käyttäjälle ei-yksinomaisen, ei-siirrettävissä olevan, ei-edelleen lisensoitavan, peruutettavissa olevan ja rajoitetun käyttöoikeuden Palveluun Käyttäjän omaa käyttöä varten näiden Käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua muihin tarkoituksiin.

Mikäli Käyttäjä on alle 13-vuotias, tulee lapsen huoltajan tutustua näihin Käyttöehtoihin ja Tietosuojaselosteeseen ja antaa lupa Palvelun käyttöön ennen lapsen Palvelun käyttöönottamista.

KÄYTTÄJÄTILI JA KIRJAUTUMISTIEDOT

Käyttäjää voidaan pyytää rekisteröimään tili Palveluiden käyttämiseksi (”Käyttäjätili“) ja valitsemaan henkilökohtainen tunnus ja salasana Käyttäjätilillesi (“Käyttäjätunnus“). Käyttäjä ei saa jakaa Käyttäjätili- tai tunnustietoja, antaa kenellekään muulle pääsyä Käyttäjätilille tai tehdä mitään muuta, mikä voisi vaarantaa Käyttäjätilin turvallisuuden. Mikäli Käyttäjällä on syytä epäillä Käyttäjätilin turvallisuuden olevan vaarassa (esimerkiksi Käyttäjätunnuksen katoaminen, varkaus tai luvaton luovuttaminen), tulee Käyttäjän välittömästi ilmoittaa asiasta Palveluntarjoajalle ja vaihtaa salasana. Käyttäjä on myös Palveluntarjoajan kirjallisesta pyynnöstä velvollinen vaihtamaan Käyttäjätunnukset, jos se on tarpeen esimerkiksi Palveluihin kohdistuvan tietoturvauhan vuoksi.

Käyttäjä vastaa Käyttäjätunnuksen luottamuksellisuudesta. Käyttäjä on vastuussa Käyttäjätunnuksilla tapahtuneesta Palveluiden käytöstä, mukaan lukien ostoista, riippumatta siitä, onko Käyttäjä valtuuttanut tällaista käyttöä vai ei.

KÄYTTÄJÄSISÄLTÖ

Käyttäjä on yksinomaisessa vastuussa Palveluun tallentamasta tai muuten siirtämästä sisällöstä (”Käyttäjäsisältö”). Käyttäjä huolehtii siitä, että hänellä on Käyttäjäsisältöön tekijän- ja muut oikeudet tai lupa aineiston käyttöön ja luovuttamiseen näissä ehdoissa mainitulla tavalla. Käyttäjä vastaa siitä, että Palvelussa hänen itsensä julkaisema Käyttäjäsisältö ei ole lain tai hyvien tapojen, eikä Palveluntarjoajan mahdollisten palvelukohtaisten ohjeiden ja -sääntöjen vastainen tai sisällöltään ketään millään tavalla loukkaava tai herjaava.

Ryhmän perustaneen Käyttäjän velvollisuutena on ylläpitää ja hallinnoida ryhmää ja ryhmässä syntynyttä sisältöä. Mikäli ryhmää hallinnoiva Käyttäjä havaitsee toisen käyttäjän Käyttöehtojen vastaisen toiminnan, Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan kyseisen sisällön ylläpidon tarkastettavaksi.

Käyttäjä myöntää Palveluntarjoajalle ja sen alihankkijoille oikeuden välittää, käsitellä, käyttää ja luovuttaa Käyttäjäsisältöä Palveluiden tarjoamiseksi tai noudattaakseen lakia tai viranomaisten määräyksiä. Siltä osin kuin Käyttäjäsisältö sisältävää henkilötietoja, Palveluntarjoajan tietojen käsittelyyn sovelletaan Tietosuojaselostetta.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden poistaa Palvelusta mitä tahansa Käyttäjän tuottamaa sisältöä oman harkintansa mukaan.

KÄYTTÖOIKEUSRAJOITUKSET

Palvelua ei saa käyttää näiden Käyttöehtojen tai Tietosuojaselosteen vastaisesti. Käyttämällä Palvelua Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän:

  • käytä Palvelua muulla tavalla tai muuhun tarkoitukseen kuin mitä näissä Käyttöehdoissa, Tietosuojaselosteessa tai muissa soveltuvissa ehdoissa on nimenomaisesti sallittu;
  • yritä selvittää minkään Palvelussa käytettävän ohjelman tai muun aineettoman omaisuuden taustalla olevaa lähdekoodia, tai muutoin yritä hankkia informaatiota Palvelusta käyttäen keinoja, joita Palveluntarjoaja ei ole erikseen nimenomaisesti hyväksynyt;
  • häiritse, ylikuormita tai avusta häiritsemään tai ylikuormittamaan Palvelua;
  • käytä, julkaise, levitä tai välitä muiden henkilöiden tai tahojen oikeuksia loukkaavaa, lainvastaista, halventavaa, siveetöntä tai muutoin loukkaavaa aineistoa tai joka kannustaa loukkaamiseen tai joitakin tuotteita tai palveluja oikeudettomasti mainostavaa aineistoa;
  • käytä aineistoa, joka sisältää viruksia, troijalaisia, matoja, haittaohjelmia tai voi muuten vahingoittaa tai haitallisesti vaikuttaa Palveluihin tai joka muulla tavalla aiheuttaa vahinkoa tai muuta haittaa Palveluntarjoajalle tai kolmansille osapuolille.
    käytä Palvelua muiden käyttäjien henkilötietojen keräämisen tai tallentamiseen ilman kyseisten käyttäjien nimenomaista lupaa;
  • käytä Palvelua harjoittaakseen laitonta tai vilpillistä toimintaa;

Käyttäjä sitoutuu suojaamaan ja puolustamaan Palveluntarjoajaa kaikilta väitteiltä, vaatimuksilta, vahingonkorvausvaatimuksilta ja menetyksiltä, mukaan lukien kohtuulliset asianajokustannukset, joita ulkopuolinen taho vaatii johtuen siitä, että Käyttäjä on rikkonut Käyttöehtoja tai Tietosuojaselostetta.

KÄYTTÄJÄTILIN JA PALVELUN RAJOITTAMINEN, SULKEMINEN JA LAKKAUTTAMINEN

Mikäli Käyttäjä käyttää Palvelua Käyttöehtojen vastaisesti, tai Palveluntarjoajalla on syytä epäillä sitä, tai Palveluun kohdistuu tietoturvauhka, Palveluntarjoaja voi päättää ryhtyä toimenpiteisiin, jotka saattavat johtaa Käyttäjätilin, Käyttäjäsisällön, Palveluiden tai näiden osien rajoittamiseen, poistamiseen, sulkemiseen, lakkauttamiseen tai muihin toimenpiteisiin siltä osin kuin se on tarpeellista Käyttöehtojen vastaisen toiminnan lopettamiseksi.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden tarvittaessa lopettaa tarjoamasta ja/tai tukemasta Palvelua tai Palvelun osaa milloin tahansa, jolloin oikeutesi käyttää Palvelua tai sen osaa lakkaa välittömästi olemasta voimassa. Tämänkaltaisessa tilanteessa Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta maksaa hyvityksiä, korvauksia tai muita maksuja lakkautettuja Palveluita käyttäneille Käyttäjille.

Palveluntarjoajalla on myös oikeus vaatia Käyttäjää muuttamaan tai poistamaan Käyttäjän Palveluun tallentamaa tai julkaisemaa sisältöä, mikäli Palveluita käytetään näiden Käyttöehtojen vastaisesti.
Voit itse lakkauttaa Käyttäjätilisi milloin vain ja mistä tahansa syystä ilmoittamalla meille, että haluat lakkauttaa Käyttäjätilisi.

Käyttäjätilin lakkauttamisen seurauksena Käyttäjä ei välttämättä enää pääse Palveluun tai sen osaan, mukaan lukien kaikkeen siihen sisältöön, jonka Käyttäjä tai joku muu on tuottanut.

PALVELUN SAATAVUUS JA KESKEYTYKSET

Palvelu toimitetaan “sellaisena kuin se kulloinkin on” ilman minkäänlaisia takuita. Palveluntarjoaja ei takaa, että (i) Palvelut ovat käytettävissä keskeytyksettä ja häiriöittä; (ii) kaikki virheet korjataan (iii) Käyttäjä pystyy käyttämään Palvelua valitsemanaan aikana; tai (iv) Palvelu ei sisällä viruksia tai muita haitallisia osia.
Käyttäjän tulee ilmoittaa Palveluntarjoajalle mahdollisimman nopeasti häiriöistä, palvelukatkoksista tai muista Palvelussa esiintyvistä vioista.

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelun tuottaminen, jos se on tarpeen Palvelun asennus-, muutos-, huoltotoimenpiteiden tai muun korjaus, tai vianselvityssyyn vuoksi, eikä työtä voida kohtuullisesti toteuttaa ilman Palvelun keskeytystä. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus keskeyttää Palvelun tuottaminen tietoturvauhkan, yleisen viestintäverkon katkoksen taikka lain tai viranomaismääräyksen perusteella.

MAKSUEHDOT

Osa Palveluista saattaa olla maksullisia, jolloin Palvelun suorittaminen on edellytys Palvelun käytölle. Maksullisten Palveluiden hinnat määräytyvät Palveluntarjoajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston (”Hinnasto”) mukaan. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa maksullisten Palveluiden hintoja aika ajoin päivittämällä Hinnastoaan. Uuden Hinnaston mukaiset maksut astuvat voimaan, kun uusi Hinnasto julkaistaan Palveluntarjoajan internet-sivustolla. Palveluihin, jotka on tilattu vanhan Hinnaston ollessa voimassa, sovelletaan vanhan Hinnaston mukaisia veloitusperusteita kuluvan tilauskauden ajan.
Maksun viivästyessä tulee Asiakkaan suorittaa korkolain (633/82) mukaista viivästyskorkoa sekä korvaus maksumuistutuksesta. Maksuehto on 14 päivää netto, ellei Palveluiden yhteydessä ole toisin ilmoitettu.

VASTUUNRAJOITUKSET

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa olevien käyttäjien tuottamasta sisällöstä. Palveluntarjoaja ei takaa aineiston oikeellisuutta tai täydellisyyttä.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään tappiosta tai vahingosta, joka aiheutuu Palvelujen käytöstä johtuvasta mahdollisesta laitteiston, tietokoneohjelmien, datan tai muun Käyttäjän omistaman materiaalin saastumisesta. Rajoittamatta edellä mainittua, Palveluntarjoaja ei anna mitään takuuta Palveluiden ja sieltä saadun tiedon turvallisuudesta, luotettavuudesta, saatavuudesta, paikkansapitävyydestä, laadusta, ajantasaisuudesta, hyödyllisyydestä, riittävyydestä, täydellisyydestä tai sopivuudesta. Palveluntarjoaja ei ota vastuuta sellaisen tiedon, palveluiden tai asiakirjojen täydellisyydestä, virheistä tai puutteista, joihin on viitattu Palvelussa tai jotka on liitetty Palveluun.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään välillisestä vahingosta, mukaan lukien tulojen tai tuottojen menetyksestä, kadonneista tiedoista tai liiketoiminnan häirinnästä tai vastaavista aineettomista menetyksistä, jotka johtuvat tai liittyvät millä tahansa tavalla Palveluun tai sen sisältöön. Palveluntarjoaja ei myöskään ole vastuussa mistään Palvelun sisältämien tietojen virheistä, puutteista tai viivästymisistä. Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu joka tapauksessa korkeintaan Käyttäjältä veloitettuun kyseisen Palvelun yhden kuukauden veloitukseen. Mikäli Käyttäjä ei ole maksanut Palvelun käytöstä mitään kyseisen ajanjakson aikana, on yksinomainen oikeussuojakeino lopettaa Palvelun käyttö ja lakkauttaa Käyttäjätili.

Mikäli Palveluntarjoaja ei sovellettavasta laista johtuen kykene rajoittamaan vastuitaan tai takuitaan kuten tässä on selostettu, Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu joka tapauksessa korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen. Mikään näissä Käyttöehdoissa mainittu ei rajoita lakisääteisiä kuluttajan oikeuksia.

SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYDET

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia sääntöjä ja periaatteita. Mikäli erimielisyyttä ei saada osapuolten välisin neuvotteluin ratkaistua, ratkaistaan mahdolliset riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajakäyttäjä voi viedä riidan myös kotipaikkansa yleisen alioikeuden ratkaistavaksi ja/tai pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta (Kuluttajariitalautakunta, Hämeentie 3/PL 306, 00531 Helsinki). Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, suosittelemme käyttäjää olemaan yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

MUUT EHDOT

Ylivoimainen este. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa ylivoimaisen esteen aiheuttamasta viivästymistä tai velvoitteiden täyttämättä jättämisestä. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan tapahtuma, joka aiheutuu Palveluntarjoajan kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta syystä, mukaan lukien, muttei rajoittuen, luonnonmullistuksesta, sodasta, terrorismista, mellakasta, kauppasaarrosta, tulipalosta, tulvasta, onnettomuudesta, lakosta tai kuljetuskaluston puutetilasta sekä polttoaineen, energian, työvoiman ja materiaalien puutetiloista johtuvista syistä.

Erotettavuus. Mikäli jokin osa näistä Käyttöehdoista tai Tietosuojaselosteesta todetaan kokonaan tai osittain laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi tietyn toimivaltaisen tuomioistuimen tuomiopiirissä, sellaisen säännöksen katsotaan olevan pätemätön tässä tuomiopiirissä vain ja ainoastaan laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi todetulta osaltaan, eikä tällä katsota olevan vaikutusta näiden Käyttöehtojen tai Tietosuojaselosteen voimassaoloon, pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen muilta osin. Sanotussa tilanteessa nämä Käyttöehdot tai Tietosuojaseloste pysyvät kaikilta muilta osin voimassa.

Siirtäminen. Palveluntarjoaja voi luovuttaa tai siirtää näihin Käyttöehtoihin ja/tai Tietosuojaselosteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet kokonaan tai osittain kolmannelle ilman Käyttäjän suostumusta. Käyttäjä ei saa luovuttaa tai siirtää näistä Käyttöehdoista johtuvia oikeuksia tai velvollisuuksia. Tekemäsi luvaton luovutus tai siirto on mitätön ja vailla vaikutusta.

Täydentävät ehdot. Palveluntarjoaja voi julkaista muita ehtoja, jotka liittyvät Palveluntarjoajan tiettyihin palveluihin. Kyseisten palvelujen käyttöön sovelletaan näiden Käyttöehtojen lisäksi kulloinkin voimassa olevia täydentäviä ehtoja.

Koko sopimus. Nämä Käyttöehdot, Tietosuojaseloste, mahdolliset yllä määritellyt täydentävät ehdot ja kaikki muut asiakirjat, joihin näissä Käyttöehdoissa nimenomaisesti viitataan muodostavat sopimuksen Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välillä.

Luopuminen. Se, että Palveluntarjoaja jättää mistä syystä tahansa näiden Käyttöehtojen mukaisen minkä tahansa oikeuden käyttämättä tai täytäntöön panematta ei merkitse siitä luopumista. Palveluntarjoajan nimenomainen luopuminen käyttämästä oikeuttaan suhteessa tiettyyn näiden Käyttöehtojen mukaiseen oikeuteen ei merkitse siitä luopumista myös tulevaisuudessa.

Ilmoitukset. Voimme lähettää sinulle näihin Käyttöehtoihin tai muuhun liittyvää tietoa Palvelun kautta, sähköpostitse tai muita Käyttäjän antamia yhteystietoja käyttäen. Käyttäjän tulee lähettää kaikki näihin Käyttöehtoihin perustuvat ilmoitukset asiakastukeemme, jonka yhteystiedot on ilmoitettu internet-sivustolla.

Käyttöehdot on viimeksi päivitetty: 10.9.2021

Lehdistötiedote 02.06.22

Huomaa hyvä! on 2022 paras E-oppimisratkaisu

Suomen eOppimiskeskus ry yhteistyökumppaneineen palkitsee vuosittain parhaan suomalaisen digitaalisen oppimisratkaisun eEemeli-palkinnolla. Vuoden 2022 parhaana ratkaisuna palkittiin Positive learning Oy:n Huomaa hyvä!.

Kilpailussa oli tänä vuonna kaksi sarjaa: Education Finland Award sekä Suomen paras oppimisratkaisu. Jälkimmäisessä sarjassa etsittiin erityisesti  oppimisratkaisuja, jotka tukevat digihyvinvointia ja osallisuutta. Pandemiasta ja muista globaaleista haasteista johtuen hyvinvoinnin ja osallisuuden kokemuksen tukeminen ovat nousseet erityisen ajankohtaisiksi teemoiksi. Palkintoraadin puheenjohtajana toimi Sitran johtava asiantuntija Tiina Härkönen.