Väitös: Luonteenvahvuuksiin perustuvat opetusmenetelmät lisäävät lasten hyvinvointia

Vahvuuksien tunnistamiseen ja luonteenvahvuuksien opettamiseen perustuvat opetusmenetelmät edistävät oppilaiden sosiaalisia taitoja, omien vahvuuksien tunnistamista sekä hyvinvointia.

Kasvatustieteen maisteri Kaisa Vuorinen tutki väitöskirjassaan, miten oppilaiden hyvinvointia, sosiaalisia taitoja ja mahdollisuuksia tavoittaa oma paras potentiaalinsa voidaan tukea luonteenvahvuuksien tunnistamisen ja kehittämisen kautta. Kyseessä on yksi ensimmäisistä oppilaiden ja opettajien luonteenvahvuuksien tukemiseen keskittyvistä väitöskirjoista Suomessa.

Vuorisen ajankohtainen tutkimus auttaa lisäksi ymmärtämään positiivisen kasvatuksen mahdollisuuksia monenlaisten oppijoiden tukemisessa heidän koulupolullaan. 

“Toivon, että väitöskirjallani voin osaltani tukea lasten ja nuorten mahdollisuuksia tulla tietoiseksi omista vahvuuksistaan. Tämä positiivinen näkökulma oppilaiden monipuolisiin vahvuuksiin tukee mielestäni hienosti perinteistä koulutyötä,” sanoo Kaisa Vuorinen.

Vuorisen väitöskirja aiheesta Luonteenvahvuusinterventiot, luonteenvahvuusopetuksen esittely, kehittäminen ja tutkiminen suomalaisessa koulutuksessa tarkastetaan perjantaina 29.4.2022 klo 12 Helsingin yliopiston Metsätalon salissa I, Unioninkatu 40, Helsinki.

Vastaväittäjänä toimii Senior Lecturer Shiri Lavy Haifan yliopistosta Israelista.

Väitöstutkimuksen ohjaajina ovat toimineet dosentti Lotta Uusitalo (HY) ja professori Kristiina Kumpulainen (HY).

Väitöskirjan pysyväislinkki on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-8093-3

Kaisa Vuorisen tutkimuksen keskeiset tulokset

Kaisa Vuorisen väitöskirjatyön tulosten yhteenveto:

  1. Tutkimus osoitti, että oppilaiden henkilökohtaisten vahvuuksien käytöllä on yhteys heidän yleiseen onnellisuuteensa sekä suoraan että kouluonnellisuuden ja kouluinnon välittäminä. Huomaa hyvä! -palvelu ja -pedagogiikka antavat opettajille työkaluja oppilaiden vahvuuksien tunnistamiseen ja kehittämiseen. 
  2. Tutkimuksen toinen päätulos on se, että oppilaat, joilla oli tehostetun tai erityisen tuen tarpeita, hyötyivät luonteenvahvuusopetuksesta. Heillä havaittiin kasvanutta kouluintoa, sinnikkyyttä ja vähentynyttä agressiivista käytöstä. Lisäksi opettajat kertoivat parantuneista suhteista oppilaiden välillä sekä opettajien ja oppilaiden välillä. Tutkimukseen osallistuneet opettajat ilmaisivat suurta tyytyväisyyttä interventioon. He kehuivat oppilaiden kehittynyttä sosiaalista koheesiota ja positiivista muutosta omissa pedagogisissa työskentelytavoissaan. 
  3. Varhaiskasvatuksen johtajaopettajien osallistuminen luonteenvahvuusinterventioon lisäsi merkitsevästi heidän henkilökohtaisten vahvuuksiensa tunnistamista ja käyttöä. Tutkimuksen pohjalta kehitetyt Huomaa hyvä! -koulutukset ja -digipalvelu antavat opettajille hyvän mahdollisuuden tunnistaa ja käyttää omia vahvuuksiaan työssä.

Positiivinen pedagogiikka ja Huomaa hyvä! -digitaalinen palvelu antavat konkreettisia työkaluja ja tarjoavat tutkitusti vaikuttavan menetelmän myönteisen toimintakulttuurin rakentamiseen sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa. Tämä positiivinen lähestymistapa oppimiseen ja kasvatukseen tukee sekä lasten että aikuisten hyvinvointia ja antaa mahdollisuuksia tavoittaa oma paras potentiaalinsa.

Huomaa hyvä ja anna palautetta

Kaisa Vuorisen tutkimusten pohjalta on kehitetty kattava valikoima Huomaa hyvä! -materiaaleja, muun muassa digipalvelu, jonka avulla lapset ja nuoret tunnistavat monipuolisesti vahvuuksiaan, saavat ja oppivat antamaan myönteistä palautetta ja seuraavat omaa kehitystään kokoamalla vahvuusportfoliota. Myös opettajat ja vanhemmat osallistuvat hyvän huomaamiseen. Huomaa hyvä! -palvelun keskeinen tavoite on uudistaa tapoja, joilla tällä hetkellä osaamista ja jokaisen lapsen ja nuoren positiivista potentiaalia tunnistetaan. 

“Huomaa hyvä! -pedagogiikan ja -palvelun kautta saamme hyvinvoinnin vahvistamisesta koko yhteisön asian. Kun otamme mukaan luokat, opettajat ja vanhemmat – koko kouluyhteisön – niin sehän ei voi olla vaikuttamatta. Se ohjaa yhdessä onnistumiseen ja yhdessä innostumiseen,” toteaa Helsingin Itäkeskuksen koulun rehtori Jutta-Riina Karhunen.

Lempäälän varhaiskasvatuspäällikkö Mirva Ritarin mukaan Huomaa hyvä! -pedagogiikka ja -palvelun käyttöönotto maksavat itsensä nopeasti takaisin:

“Kun kiinnitämme arjessa tietoisesti enemmän huomiota onnistumisiin kuin epäonnistumisiin ja sanoitamme sitä, hyvä leviää ja hyvinvointi sekä viihtyvyys yhteisössä lisääntyvät.”

Vuorisen tutkimukseen perustuva innovaatio, Positiivinen CV (nykyinen Huomaa hyvä!), sai 500 000 euron pääpalkinnon Sitran Ratkaisu 100 -innovaatiokilpailussa vuonna 2017.

Yhdessä dosentti Lotta Uusitalon kanssa Kaisa Vuorinen on kirjoittanut useita yleistajuisia teoksia positiivisesta kasvatuksesta ja luonteenvahvuuksien opettamisesta (ks. Huomaa hyvä! -sarja, PS-kustannus).

Lisätiedot:

Kaisa Vuorinen, Positive Learning Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja
P. 041 527 0978
Sähköposti: kaisa@positive.fi

Mikä on Positive Learning Oy?

Positive Learning Oy on tieteelliseen tutkimukseen nojaava Startup-yritys, jonka Huomaa hyvä! -tuotekokonaisuus sisältää helppokäyttöisiä työkaluja sekä ammatillisen kehittymisen ohjelmia opettajille. Huomaa hyvä! -palvelun avulla opettajat voivat tukea monipuolisesti koko ryhmän ja yksittäisten oppilaiden hyvinvointia vahvuuksia tunnistamalla ja luonteenvahvuuksia sekä sosio-emotionaalisia taitoja opettamalla. Huomaa hyvä! -palvelussa myös vanhemmat oppivat antamaan myönteistä palautetta ja kysymään lapsen onnistumisista sekä keskustelemaan oppimiskokemuksista.

Huomaa hyvä! -tiimin ja palvelumme arvolupaus on, että jokainen peruskoulunsa päättävä tunnistaa omat vahvuutensa, lahjakkuutensa ja kiinnostuksen kohteensa ja osaa suuntautua yhä enemmän niitä vastaavalle alalle. Hän osaa arvostaa muita, myös aivan eri tavalla suuntautuneita tovereitaan. Hän osaa kertoa työhaastattelussa itsestään ja osaamisestaan positiiviseen sävyyn, ja hänellä on näyttöjä monipuolisista vahvuuksistaan. Hän elää yhteisössä, joka tukee ja kannattelee jäseniään ja on oppinut näkemään sekä sanoittamaan toisissa olevaa hyvää.
Missiomme on valjastaa vuosikymmenten pedagoginen osaaminen ja tieteellinen tutkimus opettajien käyttöön maailmanlaajuisesti. 

Happy kids learn best!

Jätä kommentti

Lehdistötiedote 02.06.22

Huomaa hyvä! on 2022 paras E-oppimisratkaisu

Suomen eOppimiskeskus ry yhteistyökumppaneineen palkitsee vuosittain parhaan suomalaisen digitaalisen oppimisratkaisun eEemeli-palkinnolla. Vuoden 2022 parhaana ratkaisuna palkittiin Positive learning Oy:n Huomaa hyvä!.

Kilpailussa oli tänä vuonna kaksi sarjaa: Education Finland Award sekä Suomen paras oppimisratkaisu. Jälkimmäisessä sarjassa etsittiin erityisesti  oppimisratkaisuja, jotka tukevat digihyvinvointia ja osallisuutta. Pandemiasta ja muista globaaleista haasteista johtuen hyvinvoinnin ja osallisuuden kokemuksen tukeminen ovat nousseet erityisen ajankohtaisiksi teemoiksi. Palkintoraadin puheenjohtajana toimi Sitran johtava asiantuntija Tiina Härkönen.